Aktywny samorząd

pok. 119, tel. (17) 744 57 56

Anna Golis - inspektor

pok. 119, tel. (17) 744 57 17

Rafał Dec - konsultant ds. środków PFRON oraz oprogramowania POMOST


 

Cel programu

Celem głównym programu „Aktywny Samorząd”  jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Struktura programu

 I.    Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 

1.    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2.    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3.    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4.    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

II.    Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Adresaci programu

I.    Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I: 

1.    Obszar A:
Zadanie 1:
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 2:
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-    wiek aktywności zawodowej,
-    dysfunkcja narządu ruchu,

2.    Obszar B:
-    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

3.    Obszar C:
Zadanie 1:
-    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
-    wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2:
-    znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4:
-    stopień niepełnosprawności,
-    wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
-    potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
-    potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

4.    Obszar D: 
-    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
-    aktywność zawodowa,
-    pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

II.    Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II: 
1.    znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2.    nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

III.    Warunki wykluczające uczestnictwo w programie: 
1.    w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
2.    w module II - przerwa w nauce.

IV.    Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I: 
1.    Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
2.    Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

 

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu

I.    Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1.    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, w szczególności:
-    kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
-    zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
-    dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),

2.    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, dofinansowanie:

Zadanie 1 – zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3.    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3:
-    dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
-    refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,
Zadanie 4:
-    dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
-    refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu,

4.    Obszar D – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

II.    Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

1.    opłata za naukę (czesne),
2.    dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
3.    dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

III.    Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku.

 


Wnioski do pobrania TUTAJ