Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

pok. 111a, tel. (17) 744 57 19

Katarzyna Chudzik – Przewodniczący Zespołu
Elżbieta Winiarska – Sekretarz Zespołu

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej osoby przed i po 16 roku życia.

Do wniosku o wydanie orzeczenia, dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
Wniosek o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności  składa się nie wcześniej niż na 30 dni przed utratą ważności poprzedniego orzeczenia. Jeżeli  nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności można złożyć w każdym czasie, dołączając aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą  pogorszenie.

W postępowaniu o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności zespół wydaje orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniami, dotyczącymi w szczególności:
•    odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
•    szkolenia, w tym specjalistycznego,
•    zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
•    uczestnictwa w terapii zajęciowej,
•    konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
•    korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
•    konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
•    konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
•    spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.)
•    wymagań co do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

Odwołania od orzeczeń powiatowego zespołu rozpatrywane są przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów), za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał.

Sprawy załatwiane są w trybie i terminach określonych przez ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz kodeks postępowania administracyjnego.


Wnioski do pobrania TUTAJ