O pieczy zastępczej

Rodzinna piecza zastępcza

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nowe rozwiązania prawne w zakresie organizacji wsparcia dla dziecka w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Rodzinna piecza zastępcza może występować pod postacią rodziny zastępczej i rodzinnych domów dziecka. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Rodzaje rodzin zastępczych

Zgodnie z nową ustawą rodziny zastępcze dzielą się na:
·    spokrewniona, którą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, tj. babcia, dziadek, brat, siostra,
·    niezawodowa, którą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, niepozostająca związku małżeńskim, nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
·    zawodowa, którą mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, niepozostająca w związku małżeńskim, nie będąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, a wśród nich:
1.    pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego. W tej rodzinie umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci, w razie konieczności umieszczenia rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej jest dopuszczalne umieszczanie w tym samym czasie większej liczby dzieci – na pobyt okresowy, do czasu uregulowania ich sytuacji prawnej, nie dłużej niż na 4-8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o: powrót dziecka do rodziny, przysposobienie, umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.
2.    specjalistyczna. W tej rodzinie umieszcza się dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich, tj. niedostosowanych społecznie. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci.
·    rodzinny dom dziecka, w którym może przebywać , w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli ta osoba uczy się lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
i uczy się.

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

Powiat wspiera finansowo rodziny zastępcze. Istnieją różne formy pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka nie niższe niż:
1.    899,00 zł miesięcznie – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
2.    1361,00 zł miesięcznie – świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka,
3.    274,00 zł miesięcznie – dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka, umieszczone w rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka

Decyzję przyznającą świadczenia zmienia się lub uchyla, jeżeli rodzina zastępcza marnotrawi przyznane świadczenia. Rodziny zastępcze zobowiązane są do uczestnictwa w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Instytucjonalna piecza zastępcza

1. Całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszcza się dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w sytuacji, gdy wyczerpane zostały możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Placówki dzielą się na typy: interwencyjny, rodzinny, socjalizacyjny.

Na terenie Powiatu Kolbuszowskiego funkcjonuje jedna placówka opiekuńczo – wychowawcza, typu socjalizacyjnego obejmująca dzieci opieką całodobową.

Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” Zgromadzenie sióstr św. Michała Archanioła w Widełce
·    jest placówką opiekuńczo – wychowawczą o charakterze socjalizacyjnym,
·    jest przeznaczona tylko dla dziewcząt,
·    zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców naturalnych, dla których nie znaleziono rodziny zastępczej ani placówki rodzinnej,
·    posiada 14 miejsc statutowych.

Podstawą skierowania dziecka do placówki jest orzeczenie sądu albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Skierowanie do placówki wydaje z upoważnienia Starosty – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej. Pobyt dzieci
w placówce jest odpłatny.

Kierownik PCPR z upoważnienia Starosty wydaje także decyzje administracyjne dotyczące odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówce.

2. Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego:

Na terenie Powiatu Kolbuszowskiego funkcjonuje również placówka opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego tj. taka, która obejmuje opieką dzienną dzieci i młodzież.

Do tego typu placówek należy:
Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Kolbuszowej jest placówką wsparcia dziennego
·    czynna od poniedziałku do piątku, od 12.00 do 18.00
·    posiada 35 miejsc statutowych

Świetlica zapewnia dzieciom opiekę w godzinach popołudniowych, pomoc w nauce
i organizacji czasu wolnego, a ponadto wspiera rodziny niewydolne wychowawczo, bądź znajdujące się w kryzysie, w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu Starosty Kolbuszowskiego sprawuje nadzór nad działalnością placówek, które realizują zadania na zlecenie powiatu.