Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyznawane jest w oparciu o aktualne, ważne jeden miesiąc, zaświadczenie lekarskie, zgodne z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej, uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

● osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

● jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania:

● Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do  wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

● Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Uwaga!

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem Przyznawania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków przekazanych przez PFRON na realizację zadań w danym roku.


Wniosek do pobrania TUTAJ