Zostań rodzicem zastępczym

Dzieciństwo trwa krótko, dziecko nie może czekać

Znajdź w swoim domu i sercu miejsce dla dzieci pozbawionych ciepła i opieki własnych rodziców

Pomóż stworzyć im normalne dzieciństwo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej prowadzi przez cały rok nabór kandydatów na rodziców zastępczych. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej prosimy o kontakt z pracownikami naszego Centrum.

© Depositphotos.com/Subbotina

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, CHCĄC ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ:

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku  pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Rodzina zastępcza może być również ustanowiona dla dziecka niedostosowanego społecznie.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie  niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
·    dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
·    mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
·    korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
·    nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona,
·    wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
·    nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
·    mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
·    odbyły odpowiednie szkolenia oraz uzyskały zaświadczenie kwalifikacyjne.
Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się:
·    osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka,
·    przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
·    odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem,
·    poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno – wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokojenia potrzeb dziecka,
·    zasadę nie rozłączania rodzeństwa,
·    w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej na podstawie orzeczenia sądu. W takiej sytuacji kandydaci na rodziców zastępczych składają do sądu opiekuńczego wniosek o ustanowienie ich rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka lub zgłaszają swoją gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej bez wskazywania konkretnego dziecka.

Dokumenty wymagane od kandydatów do szkolenia na rodziny zastępcze zawodowe, niezawodowe oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. Kandydaci do szkolenia na rodziny zastępcze proszeni są o dostarczenie do organizatora pieczy zastępczej jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej następujących dokumentów:
1. Podanie zaadresowane do Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kolbuszowej z prośbą o odbycie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, zawierające informacje dotyczące predyspozycji oraz motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
2. Życiorys,
3. Kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu),
4. Odpis aktu małżeństwa – osoby będące w związku małżeńskim lub w przypadku osób samotnych – odpis aktu urodzenia,
5. Ostatni dyplom lub świadectwo szkolne potwierdzające wykształcenie osoby,
6. Zaświadczenie z miejsca pracy o zatrudnieniu i osiąganych dochodach netto
z wyszczególnieniem ostatnich 3 miesięcy,
7. Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu (np. notarialny akt własności) oraz  aktualne potwierdzenie zameldowania,
8.  Zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia,
(w którym musi być stwierdzenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ),
9. Opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionej przez psychologa posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
10. Oświadczenie, że kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11. Pisemne oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona oraz, że wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
12. Zdjęcie kandydatów (aktualne, wspólne),
13. Mile widziana opinia z miejsca pracy,
14. Zaświadczenie o niekaralności.