Turnusy rehabilitacyjne

Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy:

● O dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

● Dofinansowanie może zostać przyznane, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

● W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ubiega się także o dofinansowanie pobytu opiekuna, a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również podlega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

● kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,

● wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus.

Termin i miejsce wyjazdu wybiera osoba zainteresowana, zgodnie ze swoimi schorzeniami.
Spis organizatorów i  ośrodków dostępne są na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy

Uwaga!

Wnioski, które wpłyną do dnia 31 marca danego roku są rozpatrywane w pierwszej kolejności zgodnie z Regulaminem Przyznawania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok.


Wniosek do pobrania TUTAJ