Likwidacja barier

Bariery architektoniczne

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby niepełnosprawne, w tym dzieci i młodzież jeżeli:
•    mają trudności w poruszaniu się – a rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych
•    posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
•    są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Dofinansowanie nie przysługuje:

Jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów zadania, ale nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.

Uwaga!

Wnioski, które wpłyną do dnia 31 marca danego roku są rozpatrywane w pierwszej kolejności zgodnie z Regulaminem Przyznawania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków przekazanych przez PFRON na realizację zadań w danym roku.

Wniosek do pobrania TUTAJ


Bariery techniczne

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:
•    posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
•    jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie   podstawowych, codziennych czynności

Dofinansowanie nie przysługuje:
•    osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel   dofinansowanie,
•    jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków  Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów zadania, ale nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.

Uwaga!

Wnioski, które wpłyną do dnia 31 marca danego roku są rozpatrywane w pierwszej kolejności zgodnie z Regulaminem Przyznawania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków przekazanych przez PFRON na realizację zadań w danym roku.

Wniosek do pobrania TUTAJ


Bariery w komunikowaniu się

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież):
•    posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
•    jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się.

Dofinansowanie nie przysługuje:
•    osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie
•    jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów zadania, ale nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.

Uwaga!

Wnioski, które wpłyną do dnia 31 marca danego roku są rozpatrywane w pierwszej kolejności zgodnie z Regulaminem Przyznawania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wysokości środków przekazanych przez PFRON na realizację zadań w danym roku.

Wniosek do pobrania TUTAJ