Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zadanie obejmuje refundację kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (takie jak pieluchomajtki, aparaty słuchowe, cewniki, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne, laski, balkoniki, protezy i inne).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

● osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

● jeżeli przeciętny miesięczny dochód, tych osób w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
-50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
-65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku należy dołączyć :

● kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia , o którym mowa w art. 1 lub art.62 ustawy, a w przypadku osoby , o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopie orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (jeśli orzeczenie to nie utraciło swojej ważności),

● fakturę za zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych wystawioną na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, wyszczególniającą kwotę opłaconą  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego adresata programu,

● kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie,

● pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub opiekuna prawnego),

● w przypadku dzieci akt urodzenia dziecka,

● dowód osobisty wnioskodawcy i osoby upoważnionej  do wglądu.

Zakres dofinansowania:

Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych określają odrębne przepisy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o takim zastosowaniu ale różnych cenach – w zakresie, których Narodowy Fundusz zdrowia finansuje to świadczenie).

Uwaga!

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z Regulaminem Przyznawania Dofinansowania ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok.


Wniosek do pobrania TUTAJ