Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

T r e ś ć    d e k l a r a c j i 

Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony bip.powiat.kolbuszowa.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu pcpr.kolbuszowa.pl 

Rok publikacji strony internetowej: 2013

Wszelkie zmiany i aktualizacje wprowadzane są na bieżąco, a informacja o dacie i godzinie interakcji dostępna jest w pasku u dołu strony.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

 Mogą jednak pojawić się minimalne niezgodności lub wyłączenia wynikające z poniższych:

1) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że :

   a) pochodzą z różnych źródeł,

   b) są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,

       co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

   c) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

   d) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

   e) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2) niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać opisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3) z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang. 

4) Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020 r.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dostępności strony dla osób niepełnosprawnych przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że: strona internetowa pcpr.kolbuszowa.pl spełnia wymagania w 99,89%

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail: pcpr@kolbuszowski.pl lub przez skrzynkę podawczą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej na platformie ePUAP:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

D o s t ę p n o ś ć    a r c h i t e k t o n i c z n a 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

PCPR w Kolbuszowej korzysta z pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Do budynku prowadzą 3 wejścia na parter oraz 4 od strony parkingu (z tył budynku na poziomie -1 ) – patrząc od frontu budynku, lewe wejście nr 1 prowadzi bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, centralne wejście nr 2 do holu głównego budynku lewe wejście nr 2 bezpośrednio do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej.

Wszystkie wejścia do budynku dostosowane są dla osób korzystających z wózków inwalidzkich a dostęp do pomieszczeń na wszystkich piętrach umożliwia winda osobowa.

Wszystkie biura w urzędzie znajdują się na poziomach 0.

Poziom 0 – Parter, wejście nr 1 od lewej biura Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, toalety, hol główny (wyjście nr 2), punkt informacyjny, winda osobowa, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności toaleta oraz biura Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wyjście nr 1.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, są oznaczenia kontrastowe na schodach dla osób słabowidzących.

W budynku znajdują się toalety dla niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się winda.

Wokół budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.