Zasady wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego działa w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej i świadczy swoje usługi mieszkańcom powiatu kolbuszowskiego poprzez nieodpłatne użyczanie sprzętu.

Kto może skorzystać z Wypożyczalni:

1. Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego.

2. Osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, utraciły sprawność organizmu (np. w wyniku wypadku, czy urazu), są w okresie diagnozowania i którym konieczność korzystania z wymienionego sprzętu rehabilitacyjnego (tj. laski, kule, balkoniki, podpórki, ortezy, temblaki)  potwierdził lekarz odpowiednim zaświadczeniem.

Sprzęt użyczany jest nieodpłatnie na czas określony – 6 miesięcy.

Podstawą udostępnienia sprzętu stanowi umowa użyczenia zawarta pomiędzy osobą działającą w imieniu Wypożyczalni a Wypożyczającym, która szczegółowo określa zakres zobowiązań każdej ze stron umowy.

Chcąc wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny należy złożyć:

•    Wniosek o użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
•    Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z danego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego
•    Kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.
•    Kserokopie dowodu tożsamości.
•    Kserokopie postanowienia dotyczące pełnomocnictwa w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego lub pełnomocnika Wnioskodawcy.
•    Kserokopie aktu urodzenia dziecka w przypadku osób niepełnoletnich.

Uwaga!

Wypożyczający jest zobowiązany używać sprzęt w sposób odpowiedni i zgodny z jego przeznaczeniem oraz dbać o niego w czasie trwania umowy i oddać go w stanie nie pogorszonym.


Wnioski do pobrania TUTAJ