Dla osób doznających przemocy

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY, NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE:

JEST INTENCJONALNA
Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE
W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.
 „KOŁO RATUNKOWE DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY”
(Kwestionariusz – Czy doznajesz przemocy?)

PAMIĘTAJ! DOBRE JEST KAŻDE ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZAPEWNI
CI BEZPIECZEŃSTWO

To są podstawowe informacje bądź wskazówki, które mogą Ci się przydać:

Porozmawiaj z kimś, komu ufasz, o tym, co dzieje się w Twoim domu. Nie masz powodu się wstydzić!

W Twojej okolicy są instytucje, które powinny udzielić Ci pomocy, takie jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Uzależnień i Współuzależnienia, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Przychodnia Zdrowia.

Poproś sąsiadów, aby reagowali na odgłosy awantur i wzywali policję.

Jeśli chcesz, aby osoba stosująca przemoc została ukarana, złóż zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury rejonowej. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Polega to na tym, że wystarczy złożyć zawiadomienie, by prokurator rozpoczął postępowanie przygotowawcze w tej sprawie.

Jeśli jest to możliwe, wzywaj policję (tel. 997-połączenie bezpłatne) w sytuacji, gdy czujesz zagrożenie. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy, jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę (specjalna notatka służbowa).

Policja powinna Cię poinformować, w jaki sposób może ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.

Jeśli zostałaś/zostałeś pobita/-y lub zgwałcona/-y, poproś lekarza, aby przeprowadził obdukcję. Obdukcja jest płatna, może ją wystawić tylko lekarz do tego uprawniony – lekarz sądowy.

Możesz też zwrócić się do lekarza pierwszego kontaktu, aby wystawił Ci zaświadczenie, w którym opisze obrażenia, jakich doznałaś.

Jeśli zdecydujesz się na opuszczenie domu, zabierz ze sobą ważne dokumenty (dowód osobisty, książeczkę zdrowia i legitymację ubezpieczeniową, dokumenty sądowe itp.).

Przygotuj się na wypadek wystąpienia następnych aktów przemocy ze strony swojego partnera.

Gdy chcesz pozostać ze sprawcą, rozważ następujące kwestie:
Co może zapewnić Ci bezpieczeństwo w nagłych wypadkach?
Kogo można wezwać na pomoc w momencie awantury?
Czy będzie możliwe wezwanie policji, gdy znowu dojdzie do aktów przemocy? Czy możesz w porozumieniu z dziećmi i sąsiadami, opracować jakiś sygnał, aby oni mogli w krytycznym momencie wezwać policję na pomoc?
Jeżeli zajdzie potrzeba ucieczki dokąd możesz się udać? Jeśli zajdzie potrzeba ucieczki, którędy będzie możliwe opuszczenie  domu?
Zorientuj się jakie są niebezpieczne miejsca w domu, nie daj się tam złapać w pułapkę.
W trakcie gwałtownego ataku, najlepiej zaufaj własnemu osądowi, odnośnie tego, co w danej sytuacji możesz uczynić – niekiedy najlepiej jest uciec, innym razem słuszniej będzie uspokoić napastnika.

Gdy zamierzasz rozstać się ze sprawcą, zastanów się nad następującymi kwestiami:
Gdzie i kiedy możesz się bezpiecznie przeprowadzić? Czy dysponujesz środkiem transportu? Pieniędzmi? Czy masz dokąd pójść?
Czy miejsce do którego zamierzasz się udać jest bezpieczne?
Czy będzie możliwe wezwanie policji, gdyby okazało się to konieczne?
Komu zamierzasz powiedzieć, a komu nie, o swojej przeprowadzce?
Co możesz lub inni mogą zrobić, aby sprawca nie zdołał Cię znaleźć?
Czy będzie możliwe bezpieczne codziennie przemieszczanie się do pracy lub do szkoły, by odebrać stamtąd dzieci?
Jakie podejmiesz prawne kroki, byś mogła poczuć się bezpiecznie?
Czy znasz numery telefonu miejscowy instytucji, które mogą Ci pomóc?
Kiedy zdecydujesz się na opuszczenie domu zabierz ze sobą potrzebne rzeczy i dokumenty. Kopie ważnych dokumentów przechowuj u przyjaciół, na wypadek gdybyś musiała opuścić dom w nagłej sytuacji albo gdyby partner utrudniał ci do nich dostęp.

Twój zestaw pierwszej potrzeby: (jeśli z powodu przemocy, najbezpieczniejsza będzie dla Ciebie ucieczka)
Dowód osobisty, paszport,
Legitymacja ubezpieczeniowa,
akt zawarcia małżeństwa i akty urodzenia dzieci,
prawo jazdy,
kartę telefoniczną,
numer konta bankowego, książeczki oszczędnościowe, karty płatnicze,
świadectwa szkolne i świadectwa zdrowia,
lekarstwa i recepty,
dokumenty rozwodowe i inne dokumenty sądowe,
ubrania i inne niezbędne artykuły dla siebie i dzieci,
klucze do mieszkania.

NALEŻY PAMIETAĆ, ŻE PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM !!!

PRAWO ŚCIGA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW PRZECIWKO OSOBOM BLISKIM ZA:

art. 207 k.k.*

§ 1. Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawiania wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub § 2 jest targnięcie sie pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawiania wolności od lat 2 do lat 12.
art. 191 §1 k.k. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbą bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (ścigane z urzędu)*.
art. 197 §1 k.k. Kto przemocą lub groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 (ściganie na następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.
art. 209 §1 k.k. Kto uporczywie uchyla się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki prze nie łożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych – podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego)**.

* ściganie z urzędu polega na tym, że prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

**ściganie na wniosek polega na tym, że bez wniosku osoby pokrzywdzonej postępowanie w danej sprawie nie może być wszczęte.