Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

Na świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze oferty PKE


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/RPO/8.3

Na wynajem powierzchni magazynowej o powierzchni min.50 max.60 m kwadratowych w ramach projektu „Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej”.

Zapytanie ofertowe

 Załączniki:

  1. Załącznik Nr 1 Formularz oferty
  2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
  3. Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków postępowania
  4. Załącznik Nr 4 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. RODO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/RPO/8.3

Pełnienie funkcji kierownika projektu i specjalisty ds. administracyjno-finansowych w ramach projektu „Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej”.

– Zapytanie ofertowe

 Załączniki:

  1. Załącznik Nr 1 Formularz oferty
  2. Załącznik Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
  3. Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków postępowania
  4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie – Wykaz usług załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 5 do zapytania ofertowego
  6. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. RODO załącznik nr 6