Program SAM (Samodzielność Aktywność Mobilność) -Mieszkanie dla Absolwenta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, lecz nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Adresatem Programu są osoby, które posiadają
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu,
• posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
• złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
• złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/