• Strona główna
  • Aktualności
  • Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi
środa, 13 maj 2020 09:22

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

W związku z panującą pandemią wirusa SARS-CoV-2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. 

W ramach nowego programu osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, których placówki nie działały z powodu pandemii przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ze świadczenia skorzystać mogą:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
  • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie funduszu www.pfron.org.pl

Wnioski należy składać przez System Obsługi Wsparciasow.pfron.org.pl. Do wniosku należy dołączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (druk dostępny w systemie SOW na etapie składania wniosku lub klikając tutaj).