czwartek, 02 sierpień 2018 18:17

Projekt „Akademia PoMocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej od maja 2018r. realizuje projekt „Akademia PoMocy” współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Wsparciem w ramach projektu objęte są osoby – mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego zagrożone i doznające przemocy w rodzinie. W ramach projektu od maja 2018 roku uruchomiony został punkt konsultacyjny z dyżurami specjalistów w tym terapeuty oraz specjalisty pracy socjalnej. Od lipca dyżury w punkcie zaczęli pełnić również psycholog oraz prawnik.

Działania w ramach projektu „Akademia PoMocy” obejmują miedzy innymi:

- wsparcie dla grupy samopomocowej ODP poprzez przeprowadzenie treningu konstruktywnych zachowań oraz warsztatów kosmetycznych

- wsparcie dla grupy pracowników socjalnych pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- poprzez przeprowadzenie warsztatu psychologicznego i prawnego

- szkolenia instruktażowe z procedury Niebieskiej Karty skierowane do członków grup roboczych – przedstawicieli oświaty z 12 szkół powiatu.

Znaczącym działaniem w ramach projektu będzie również opracowanie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu. Działania projektowe przyczynią się do realizacji celu głównego projektu jakim jest Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.


Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej