• Strona główna
 • Doposażenie wypożyczalni sprzętu prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej

„Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej"

Projekt współfinansowany ze środków EFS

 Powiat Kolbuszowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej
zaprasza do udziału w projekcie pt.:

POBIERZ PLAKAT POBIERZ ULOTKĘ

 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt współfinansowany jest ze środków  EFS  i realizowany w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Numer RPPK:08.03.00-18-0026/19

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.10.2022r.

 

 

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 400 osób niesamodzielnych z terenu powiatu kolbuszowskiego poprzez doposażenie wypożyczalni sprzętu  rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej oraz szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji dla 60 osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi w okresie trwania projektu tj. od 01.07.2019 do 31.10.2022r.

 

GRUPA DOCELOWA:

 1. Osoby niesamodzielne zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu), które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, wymagają specjalistycznego wsparcia stosownie do rodzaju dysfunkcji, wymagają pomocy innych osób i są jej pozbawione mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości,  a rodzina nie może zapewnić odpowiedniej pomocy z uzasadnionej przyczyny.
 2. Osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego sprawujące opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi, korzystającymi z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego - o statusie opiekuna faktycznego.

 

OSOBY PREFEROWANE:

Dotyczy Uczestników  projektu korzystających z wypożyczalni:

 • Nowi klienci wypożyczalni
 • O znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej

Dotyczy opiekunów faktycznych:

 • Osoby sprawujące opiekę nad osobą niesamodzielną z doświadczeniem do roku czasu
 • Osoby mające pod opieką osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym
 • Osoby sprawujące opiekę nad osobą, której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

REKRUTACJA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

od 01.07.2019r – nabór ciągły do zakończenia projektu

 

 Aby ubiegać się o przyjęcie do projektu Kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

 • Formularza Rekrutacyjnego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów formalnych, tj. zamieszkiwanie na terenie powiatu kolbuszowskiego .
 • Zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego posiadanie statusu osoby niesamodzielnej i konieczność korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego lub wspomagającego
 • Oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów osoby ubiegającej się o udział w projekcie
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

UWAGA! WAŻNE!

W przypadku, gdy stan zdrowia osoby zainteresowanej wypożyczeniem sprzętu nie pozwala jej osobiście stawić się w wypożyczalni w celu wypełnienia dokumentów i wypożyczenia sprzętu możliwe jest dokonanie tych czynności przez osobę do tego upoważnioną. Wówczas osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu musi udzielić pisemnego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy stan zdrowia uniemożliwia złożenie podpisu pod upoważnieniem należy potwierdzić pełnomocnictwo poprzez złożenie tuszowego odcisku palca z wypisanym obok przez inną osobę imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.

 

REKRUTACJA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE OPIEKUŃCZE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

Październik 2019 r., kwiecień 2020r., kwiecień 2021 r. 

Aby ubiegać się o przyjęcie do projektu Kandydat zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

Formularza Rekrutacyjnego wraz z zawartym w nim oświadczeniem potwierdzającym status osoby sprawującej opiekę nad osobą niesamodzielną.

Terminy szkolenia: 11.2019 r., 05.2020r., 05.2021r – po jednej grupie

Warunki uczestnictwa:

 • Podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie
 • Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie z chwilą rozpoczęcia szkolenia

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • Formularz rekrutacyjny
 • Formularz dla opiekunów formalnych
 • Zaświadczenie lekarskie
 • Oświadczenie uczestnika projektu
 • Umowa wypożyczenia sprzętu
 • Upoważnienie (jeśli dotyczy)
 • Regulamin wypożyczalni sprzętu
 • Wykaz sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego, pielęgnacyjnego
 • Regulamin realizacji projektu

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WYPOŻYCZALNI:

 • Bezpłatne wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego na okres do 6-ciu miesięcy z możliwością przedłużenia
 • Pomoc w doborze sprzętu zgodnie z indywidualnymi potrzebami Uczestnika Projektu
 • Transport sprzętu do i od Uczestnika Projektu
 • Montaż i demontaż sprzętu w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu
 • Instruktaż w zakresie wykorzystania sprzętu wraz z nauką obsługi i doradztwem w zakresie technik ich używania z uwzględnieniem rodzaju schorzenia, kondycji pacjenta, etapu rehabilitacji
 • Przeglądy techniczne sprzętu, bieżącą naprawę i konserwację sprzętu

 

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU DLA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH:

 • Szkolenie w zakresie opieki i rehabilitacji osób niesamodzielnych
 • Materiały szkoleniowe
 • Catering

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY, WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • Pełny dostęp do projektu
 • Pełne uczestnictwo we wszystkich formach wsparcia na równych zasadach

 

Ponadto oferujemy działania zwiększające świadomość ekologiczną

 

 DLA SŁABOSŁYSZĄCYCH: https://www.youtube.com/watch?v=tTOT4vC1SiU

 

ZAPISY I INFORMACJE

Biuro Projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10,36-100 Kolbuszowa
(Budynek Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, parter pokój nr 119)

Tel. 17 744 57 18, 17 744 57 56 oraz na stronie internetowej www.pcpr.kolbuszowa.pl

Wypożyczalnia czynna jest w dniach:
Poniedziałek: 8:00 – 16:00,  wtorek – piątek: 7:30– 15:30 

 Dofinansowanie projektu z UE: 571845,15 zł

www.mapadotacji.gov.pl